Komparativna analiza sistema za izbor, vrednovanje rada i napredovanje javnih tužilaca (u odabranim državama članicama EU)

23. Jun 2022.

Nezavisnost, kvalitet, efikasnost i nepristrasnost nacionalnih pravosudnih sistema i delotvorna sudska zaštita predstavljaju srž vladavine prava. Vladavina prava jedna je od osnovnih vrednosti Evropske unije, i predstavlja preduslov za zaštitu osnovnih prava i demokratije. Vladavina prava takođe podrazumeva da su svi članovi društva, uključujući i državne institucije, podjednako podložni zakonu, te da su pod nadzorom nezavisnih sudova.

Projektni tim pripremio je Komparativnu analizu sistema za izbor, vrednovanje rada i napredovanje javnih tužilaca (u odabranim državama članicama EU), čiji je cilj da predstavi različite sisteme u nekoliko država članica EU -  Austriji, Hrvatskoj, Italiji, Francuskoj i Sloveniji, te ukaže na njihove prednosti i nedostatke. Analiza obuhvata tri poglavlja: opšte napomene, poglavlje koje se bavi pitanjem imenovanja i napredovanja javnih tužilaca i deo koji je posvećen vrednovanju rada. U konačnom, ova analiza treba da ukaže na moguća rešenja za izbor, vrednovanje i napredovanje javnih tužilaca u našoj zemlji, a sve u cilju unapređenja delotvornosti sudske zaštite.

Trenutno se na nivou EU sprovodi novi Mehanizam vladavine prava. Evropska komisija i odgovarajuće institucije sprovode procenu postojećih pravosudnih sistema, između ostalog, samostalnosti i efikasnosti javnotužilačkih službi u svim državama članicama. Uprkos činjenici da ne postoji formalna pravna tekovina EU koja uređuje sistem imenovanja, vrednovanja rada i karijernog razvoja javnih tužilaca u EU, jasne smernice o poželjnom sistemu mogu se izvesti iz određenih izveštaja o vladavini prava i preporuka navedenih u tim izveštajima za države članice EU. Pored toga, Venecijanska komisija Saveta Evrope, poklanja pažnju ovom pitanju putem različitih opštih i posebnih preporuka koje se odnose na konkretne zakonodavne reforme u određenim državama članicama Saveta Evrope.