Strategija ljudskih resursa u pravosuđu 2022-2026

23. Jun 2022.

Analiza postojećeg stanja ljudskih resursa u pravosuđu ukazala je na izazove sa kojima se pravosuđe Republike Srbije suočava, a oni se pre svega ogledaju u: nedostatku strateškog planiranja u upravljanju ljudskim resursima, podeljenoj nadležnosti u upravljanju ljudskim resursima između Ministarstva pravde Republike Srbije s jedne i Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, s druge strane; parcijalnoj i nedovoljnoj primeni ključnih elemenata za planiranje sudskog budžeta; neodgovarajućoj usklađenosti broja sudija sa obimom i strukturom njihovog radnog opterećenja; neadekvatnom statusu i položaju sudijskih pomoćnika; nedostatku kapaciteta u javnim tužilaštvima; neadekvatnom statusu i položaju tužilačkih pomoćnika; nedostatku ljudskih resursa u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva; nedostatku kapaciteta Državnog veća tužilaca i neodgovarajućim infrastrukturnim i IKT kapacitetima za rad sudova i javnih tužilaštava.

Ovako jasno definisani izazovi ukazali su na neophodnost donošenja strateškog okvira, koji bi trebalo da doprinese njihovom prevazilaženju, i to preduzimanjem širokog spektra međusobno povezanih mera i aktivnosti u dužem vremenskom periodu. Iz ovih razloga, pripremljena je i  usvojena Strategija ljudskih resursa u pravosuđu za period 2022-2026. godine, čiji je opšti cilj uspostavljanje i održivi razvoj transparentnog, savremenog i efikasnog sistema upravljanja ljudskim resursima u pravosuđu Republike Srbije, radi jačanja vladavine prava i pravne sigurnosti građana. Strategija je prva ove vrste u Republici Srbiji -  pitanje organizacije i unapređenja ljudskih resursa u pravosuđu, do sada, nije bilo regulisano posebnim strateškim dokumentom, već isključivo kroz „krovnu“, nacionalnu strategiju reforme pravosuđa.

Stručnu i administrativnu podršku radnoj grupi koja je radila na pripremi ovog strateškog dokumenta pružio je projekat „EU za Srbiju – podrška Visokom savetu sudstva”, dok su delovi teksta Strategije koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima u tužilačkom sistemu pripremljeni zahvaljujući podršci projekta “EU za Srbiju – podrška tužilačkom sistemu”. Oba projekta finansira Evropska unija.