Analiza internih procedura Državnog veća tužilaca, postojećih pravnih rešenja i softvera za finansijski menadžment

23. Jun 2022.

Analiza internih procedura Državnog veća tužilaca, postojećih pravnih rešenja i softvera za finansijski menadžment u drugim zemljama, koju je pripremio projektni tim, prethodila je pripremi informacionog sistema za upravljanje finansijama i ljudskim resursima za potrebe Državnog veća tužilaca  i Ministarstva pravde.

Analizom je utvrđeno da su poslovi finansiranja tužilačkog sistema (planiranje, upravljanje, nadzor) u Republici Srbiji podeljeni između Ministarstva pravde i Državnog veća tužilaca. Kako bi se izvršila digitalizacija i automatizacija procesa planiranja i praćenja izvršenja budžeta, preporuka eksperata koji su pripremili Analizu je da se izradi informacioni sistem koji će koristiti Državno veće tužilaca i ostala nadležna javna tužilaštva. Na ovaj način će proces planiranja i praćenja izvršenja budžeta biti još transparentniji.

Cilj ove analize, ali i informacionog sistema, je unapređenje finansijskog upravljanja i revizije, odnosno uspostavljanje automatizovanih poslovnih procedura Državnog veća tužilaca i javni tužilaštava koji se odnose na budžetiranje/trošenje/izveštavanje o potrošenim finansijskim sredstvima, uključujući  uspostavljanje sistema interne kontrole troškova.